WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

Andriy Żewecki "ŻEWECKI"

ul. Szlak 14B lok.2, 31-161 Kraków

zewecki.pl

Tel. +48 602 819 644  lub +48 12 429 55 96

E-mail: biuro@zewecki.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

– Adres konsumenta(-ów)

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

– Data

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(*) Niepotrzebne skreślić.