....................., dnia............. 20….. r.

(miejscowość oraz data)

 

DRUK REKLAMACJI

Prosimy o dokładne wypełnienie formularza reklamacji.
Formularz wypełniony błędnie lub nieczytelnie nie będzie rozpatrywany.

1. Dane Klienta (wypełnia Klient)

Imię i nazwisko………………………………………………………………………………….....……

Adres: ………………………………………………………………………………………...…………

(Kod pocztowy, miasto, ulica, numer domu, nr mieszkania)

Telefon ………………………………..... E-mail …………………………………………………......

Numer konta bankowego …………………………………………………………………………......

(wykorzystane przypadku zwrotu pieniędzy za wadliwy Produkt)

2. Informacje o przedmiocie reklamacji (wypełnia Klient)

Produkt …………………………………………………………………………

Data zakupu ……………………..…….……

Opis wady/ przyczyna reklamacji ……………….........................................................................
....................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

3. Żądanie reklamującego (wypełnia Klient)

[ ] nieodpłatna naprawa

[ ] wymiana na nowy

[ ] zwrot zapłaconej ceny

[ ] obniżenie zapłaconej ceny


Zgodnie z ustawą Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa wybór żądania należy do reklamującego.

 

 

...................................................................................................
(Miejscowość, data wypełnienia reklamacji oraz czytelny podpis Klienta)

4. Warunki składania i uznania reklamacji Klienta:

a) Reklamacja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w zakupionym Produkcie, pod warunkiem przestrzegania przez klienta prawidłowych zasad użytkowania Produktu.

b) Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.

5. Adnotacje Sprzedawcy – decyzja dotycząca reklamacji:

Data otrzymania reklamacji

………………………………

 

 

Pieczątka i podpis Sprzedawcy:

 

 

 

 

 

Data rozpatrzenia reklamacji:……………………………………

Reklamacja została uznana/nie uznana z następujących powodów: